Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb společnosti G.C.W. Europe, SE

Preambule

Ve smyslu myšlenky decentralizovaného trhu v oblasti Blockchain technologií a "cloudminigu" Společnost svým klientům přináší reálnou možnost cíleně a na základě svobodné vůle, podílet se na rozvoji alternativních platebních forem nezávislých od centralizovaných institucí. Společnost disponuje potřebným "know-how" pro těžení kryptoměn (aktivace a provoz těžebního zařízení) na Vámi zakoupených těžebních zařízeních, během trvání této Smlouvy.

Upozornění na rizika

Obchodování a "těžba" kryptoměn v sobě zahrnuje rizika. Z důvodu že kryptoměna a trh s nimi není regulovaným žádným zákonem ani pod žádným státním dohledem se hodnota vytěžených kryptoměn může kdykoliv změnit z důvodů na které nemá společnost G.C.W. Europe, SE žádný dosah a vliv. (Např. Náročnost těžby a výpočetní výkon, tržní cena a jmenný kurz vůči € a jiným měnám, likvidita kryptoměn, cena výpočetního hardwaru jakož i jeho dostupnost na trhu a jiné faktory).

Zakoupením těžebního zařízení přes společnost G.C.W. Europe, SE a jeho následný pronájem společnosti G.C.W. Europe, SE jakož i souhlasem s těmito podmínkami berete na vědomí, že cena vytěžené kryptoměny, jakož i předpokládaný zisk se může měnit na základě působení tržních faktorů nebo třetích stran.

Veškeré informace poskytované společností o kryptoměnách, jejich cenách, těžebních jednotkách a serverech i “těžbě” a podmínkách těchto VOP se mohou kdykoli změnit.

Obchodní podmínky pro užívání Služeb, Vzájemná práva a povinnosti Investora a Společnosti pramenící z užívání Služeb, se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Úvodní ujednání

1.1 V těchto obchodních podmínkách:

1.1.1 "Společnost" je společnost G.C.W. Europe, SE, se sídlem: TIETO – CITY CENTRE 28.října 3346/91, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00, IČO: 063 10 532

1.1.2 "Investor" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Společnosti, která vlastní těžební zařízení, pronajímá jej Společnosti a užívá interní systém.

1.1.3 "Služby" znamená nákup, sestavení a provozování těžebního zařízení, které má Společnost od Investora v nájmu.

1.1.4 "VOP" znamená tyto Všeobecné podmínky pro užívání Služeb společnosti G.C.W. Europe, SE. Při užívání je Investor povinen dodržovat tyto VOP.

1.1.5 "Smlouva" znamená smlouvu o poskytnutí Služeb, uzavřenou mezi Investorem a Společností, její vzor je přílohou č. 1 těchto VOP.

1.1.6 "Účet Investora" znamená neveřejnou část interního systému, která je Investorovi přístupná po zadání Přihlašovacích údajů a odsouhlasení (akceptaci) těchto VOP ze strany Investora (kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění "Souhlasím s obchodními podmínkami").

1.1.7 "Přihlašovací údaje" znamenají přihlašovací email Investora a hesla zvoleného Investorem, které Investor uloží do databáze interního systému při zřizování účtu Investora. Investor je povinen uvést pravdivé údaje v takovém rozsahu, které umožní platné uzavření Smlouvy (zejména řádná identifikace Investora).

1.1.8 “Občanským zákoníkem“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

1.1.9. “Cena Služby” (Služeb) je předem stanovena prostřednictvím balíčku z portfolia společnosti G.C.W. Europe, SE jejichž nabídka je veřejně dostupná na webovém sídle Společnosti.

1.2.0. Doba poskytování Služby (Služeb) je časový úsek ode dne účinnosti do dne jejího zániku.

1.2.1. Blockchain: Distribuovaná decentralizovaná databáze, záznamová elektronická kniha, obsahující neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu z vnější strany, i ze strany samotných uživatelů sítě.

1.2.2. Kryptoměna je digitální platidlo ( "měna") založené na kryptografii s cílem zvýšit bezpečnost tohoto platidla.

1.2.3. Ethereum, Ethereum Classic, Monero, Zcash: Jednotky elektronické měny decentralizované platební sítě, fungující nezávislé na státních a bankovních institucích.

1.2.4. Cloudmining je proces těžby využívající vzdálené datové středisko se s výpočetním výkonem

1.2.5. "Trading" je služba která zahrnuje výměnu reálných měn jako i kryptroměn prostřednictvím kryptopeněženky jakož i elektronické burzy v reálném čase prostřednictvím internetu.

1.2.6. Poloniex https://www.poloniex.com/: Strany akceptují směnárnu Poloniex pro potřeby Smlouvy, jako nejbezpečnější a nejrespektovanější internetovou směnárnu s vnitřním a nezávislým auditem.

2. Proces uzavření Smlouvy

2.1. Předmětem VOP je úprava vzájemných práv a povinností Společnosti a Investora.

2.2. Tyto VOP se vztahují výlučně na poskytování těch Služeb Společností, které jsou v nich uvedeny a spolu se všemi ostatními písemnými smluvními dokumenty a ústními ujednáními, uzavřenými mezi Společností a Investorem v souvislosti s poskytováním Služeb, vymezují obsah závazkového vztahu mezi Společností a Investorem.

2.3. Zobrazení tlačítka s názvem "Objednat" v uživatelském prostředí webových stránek je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Společnosti adresovaným Investorovi.

2.4. Kliknutí Uživatele na tlačítko "Objednat" je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Investora a tímto úkonem je Smlouva uzavřena. Investor má možnost se se zněním Smluv seznámit před přijetím jejich návrhů (viz přílohy č. 1 těchto VOP).

2.5. Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění "Souhlasím s obchodními podmínkami" a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Investor vyjadřuje souhlas s těmito VOP a zněním Smlouvy. Smlouva nabývá ůčinnosti zaplacením ceny.

2.6. Společnost se zavazuje poskytnuté finanční prostředky přijmout a neprodleně po jejich přijetí začít vyvíjet kroky směřující k naplnění objednané Služby zahrnuté v balíčku z portfolia společnosti.

2.7. Vymezení podrobných kritérií objednávky je uvedeno v popisu zvoleného a zakoupeného balíku na webové stránce Společnosti a v příslušné Smlouvě

2.8. Tyto VOP se vztahují výlučně na poskytování těch Služeb Společností, které jsou v nich uvedeny a spolu se všemi ostatními písemnými smluvními dokumenty a ústními ujednáními, uzavřenými mezi Společností a Investorem v souvislosti s poskytováním Služeb, vymezují obsah závazkového vztahu mezi Společností a Investorem.

2.9. Pojmy a výrazy definované nebo použité v těchto VOP se použijí a mají shodný význam ve všech závazkových právních vztazích mezi Společností a Investorem, týkajících se Služeb.

2.10. Smluvní strany se zavazují urovnat všechny spory vzniklé v souvislosti s těmito VOP a a jinými smlouvami především dohodou.

3. Užívání Interního systému

3.1 Společnost uděluje Investorovi přístup v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Interního systému, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

3.2 Společnost je po uplynutí doby (nejdříve však do 60 dnů od zániku poslední ze Smluv) oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Investorovi.

3.3 Investor nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.

3.4 Investor nemá právo udělit třetí osobě přístup k užívání Interního systému.

3.5 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím Interního systému nebo platební brány propojené s Interním systémem, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Společnosti.

3.6 Společnost má právo Interní systém nebo její část po předchozím upozornění Investora dočasně odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu (zejména bezpečnostních).

3.7 Investor se zavazuje při užívání Interního systému jednat tak, aby jemu ani Společnostii užíváním Interního systému nevznikla žádná škoda.

4. Databáze

4.1 Investor nemá právo prostřednictvím Interního systému strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Interním systémem.

4.2 Investor a Společnost tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložné Investorem do databáze Interního systému jsou části databáze shromážděné Investorem a stávají se součástí databáze Společnosti, aniž by Investorovi jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Interního systému. Tím nejsou dotčena ujednání Smluv či těchto VOP o ochraně osobních údajů.

4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Interní systém splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Interním systému a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5. Osobní údaje a cookies

5.1 Užíváním Interního systému vyslovuje Investor souhlas s užíváním souborů Cookies Společností v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 2 těchto VOP.

5.2 Investor akceptací těchto VOP uděluje souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů uvedených v rámci Registračních údajů či Uživatelského účtu, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze Společnosti jakožto správce (dále také jako „Správce“) a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „Zpracovatel“). Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám Správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv). Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Investor jakožto subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 4/16

6. Odpovědnost za škodu

6.1 Investor se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Společnosti neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Společností porušením jakékoliv povinnosti Společnosti uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

7. Změna VOP

7.1 Investor bere na vědomí, že Společnost je oprávněna tyto VOP průběžně měnit. Pro Investora a Společnost je závazné vždy aktuální znění VOP.

7.2 Změna VOP bude Investorovi, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Investorem do Interního systému. Změna VOP nemá žádný vliv na práva a povinnosti vyplývající z již uzavřených Smluv.

8. Povinné informace pro spotřebitele

8.1 Tento článek 8 VOP je účinný pouze vůči Investorovi, který je spotřebitelem.

8.2 Společnost tímto informuje Investora, že:

8.2.1 Adresa pro doručování písemností Společnosti z celého území EU je: G.C.W. Europe SE, TIETO – CITY CENTRE 28.října 3346/91, 702 00, Moravská Ostrava a Přívoz, Czech Republic;

8.2.2 Adresa Společnosti pro doručování elektronické pošty je info@gcweurope.eu; Uživateli nevznikají náklady na dodání;

8.2.3 K užívání Interního systému je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč (náklady na jejich pořízení u třetích osob nese Investor);

8.2.4 Ve vztahu k Společnostii nevznikají Investorovi žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

8.2.7 Společnost dodržuje všechny platné zákony ČR; žádné další kodexy nejsou pro Společnost závazné;

8.2.8 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.;

8.2.9 Investor je povinen dodržovat tyto VOP a platné a účinné právní předpisy České republiky.

9. Rozhodné právo

9.1 Tyto VOP, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, s vyloučením kolizních norem.

9.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

10. Účinnost

10.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2017.

11. Přílohy

11.1 Tyto VOP mají následující přílohy:

Vzor Smlouvy

Souhlas se zpracováním souboru cookies

Souhlas se zpracováním souborů cookies

1 Co jsou soubory cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

2 Druhy souborů cookies

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3 Využívání souborů cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubor cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

4 Účel použití souborů cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.